Dù bạn là ai cũng nên đọc để hiểu: Như con gà là sao?

Dù bạn là ai cũng nên đọc để hiểu: Như con gà là sao?

Đức Phật đã dạy: “Này các thầy! Bất cứ cái gì là “lộ hành”, là chỗ ở, là cảnh giới của thầy Tỳ khưu; “lộ hành” ấy, chỗ ở ấy, cảnh giới ấy, dù ai đuổi, ai xua, ai quăng cục đất, cục đá; các thầy cũng cương quyết không bỏ đi, kiên định bám vào chỗ trú xứ của mình.”

1 2 3 4 5